Om

Detta är IV – Idéburen välfärd

IV – Idéburen välfärd är en nationell bransch- och intresseorganisation som samlar idéburna organisationer och företag inom vård, omsorg och utbildning.

IV värnar den idéburna tanken som värdegrund. Genom rådgivning och stöd ger vi våra medlemmar de bästa förutsättningarna att bedriva sin samhällsviktiga verksamhet. 

Vård, omsorg och utbildning är tre samhällsbärande sektorer med människor som är besjälade av den idéburna tanken, att utan egen ekonomisk vinning ge medmänniskorna i närområdet bästa tänkbara samhällsfinansierad service i privat regi.

Idéburna organisationer och företag gynnar hela samhället. Värdegrunden vilar på demokrati och delaktighet på alla nivåer, en sund människosyn och alla människors lika värde, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

IV – Idéburen välfärd talar inte om begreppet vinster i välfärden. Vi talar i stället om vinster till välfärden, ett hållbart livsklimat för den idéburna välfärden med människan i fokus.

Idéburen välfärd på riktigt!

%d bloggare gillar detta: